It’s səlilwətaɬ.

Space to grow as an ally: people generally get the orthographies right for xʷməθkʷəy̓əm and Sḵwx̱wú7mesh, but səlilwətaɬ is only rarely correctly rendered, especially in territorial acknowledgments.

Here’s a list of ways I’ve seen it misrendered:

  • Səl̓ílwətaʔ
  • Selilwitulh
  • səl̓ilwətaɁɬ
  • Səl̓ílwətaɬ
  • sel̓íl̓witulh
  • səlil̓ilw̓ətaʔɬ
  • sə̓lílwətaʔɬ (in 2022, the Nation briefly updated their website with this orthography, but it has been deprecated)